Strona główna » BANKI ZAGROŻONE UPADŁOŚCIĄ

BANKI ZAGROŻONE UPADŁOŚCIĄ

Istnieje wiele powodów, dla których bank może upaść. Niektóre z bardziej powszechnych powodów to złe zarządzanie, zbyt duże zadłużenie i oszustwo.

Niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić, jeśli bank upadnie.

Co robić w przypadku upadku banku?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jeśli twój bank upadnie, jest skontaktowanie się z BFG.

Jeśli twój bank upadł, BFG zorganizuje transfer twoich depozytów do innego banku.

BFG wyśle również list wyjaśniający, co się stało i co należy zrobić dalej.

Należy pamiętać, że nie wszystkie banki są ubezpieczone przez BFG.

Jeśli Twój bank nie jest ubezpieczony przez BFG, możesz nie być w stanie odzyskać swoich depozytów.

Dlatego zawsze warto sprawdzić w BFG przed wpłaceniem jakichkolwiek pieniędzy do banku.

Jeśli bank jest ubezpieczony przez BFG, to prawdopodobnie odzyskasz wszystkie swoje depozyty.

Należy jednak pamiętać, że BFG ubezpiecza depozyty tylko do kwoty o równowartości 100,000 euro na posiadacza konta w jednym banku.

Dlatego, jeśli masz więcej niż równowartość 100 tysięcy euro zdeponowane na jednym koncie w banku ubezpieczonym przez BFG, możesz nie odzyskać wszystkich swoich pieniędzy, jeśli bank upadnie.

Banki zagrożone upadłością w Polsce:

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

2. Bank Spółdzielczy w Przemkowie

3. Deutsche Bank (przejęty częściowo przez Santander Bank Polska)

4. Idea Bank (aktual. – przejęty ostatecznie przez Bank Pekao)

5. Getin Bank (aktual. – w trakcie restrukturyzacji)

6. Eurobank (aktual. – przejęty przez Bank Millennium)

Chociaż banki działające w Polsce wykazują w raportach coraz mniejsze zyski, cały czas są to kwoty ogromne.

Część z instytucji rozpoczęła cięcia na stanowiskach w oddziałach w niektórych miastach.

Ale wiąże się to przede wszystkim z wprowadzaniem w coraz większym stopniu obsługi klienta online.

A nie ze słabej kondycji finansowej – a już na pewno nie zagrażającej istnieniu banku.

Warto również pamiętać, że upadłość banku jest zjawiskiem bardzo rzadkim i nie dzieje się z dnia na dzień.

Zazwyczaj zagrożony bank jest po prostu przejmowany przez inny podmiot w ramach przymusowej restrukturyzacji.

Sprawdź również, które banki w Polsce są najlepsze i najgorsze w poszczególnych parametrach – https://finanse-osobiste.pl/najgorszy-bank-w-polsce/

Banki zagrożone upadłością – 10 powodów

1. Złe pożyczki

Pożyczki, które nie są spłacane, mogą doprowadzić do upadku banku.

Gdy bank udziela zbyt wielu złych pożyczek, może zabraknąć mu pieniędzy na działalność i może stać się niewypłacalny.

2. Problemy z finansowaniem

Bank może mieć trudności z pozyskaniem pieniędzy na wypełnienie swoich zobowiązań finansowych.

Może się to zdarzyć, gdy bank dokonał zbyt wielu ryzykownych inwestycji lub gdy deponenci stracą zaufanie do banku i wycofają swoje pieniądze.

3. Kwestie regulacyjne

Zmiany w regulacjach rządowych mogą doprowadzić do upadku banku.

Na przykład, jeśli nowe prawo ogranicza ryzyko, jakie może podjąć bank, może on nie być w stanie osiągać zysków, które są niezbędne do utrzymania się na rynku.

4. Niedopasowanie aktywów/pasywów

Niedopasowanie aktywów i pasywów banku może prowadzić do niewypłacalności.

Na przykład, jeśli bank udzielił długoterminowych pożyczek, ale posiada jedynie krótkoterminowe depozyty, może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań, gdy pożyczki staną się wymagalne.

5. Działalność pozabankowa

Bank może angażować się w działalność, która nie jest związana z bankowością, np. inwestowanie w nieruchomości lub fundusze hedgingowe.

Działalność ta może być bardziej ryzykowna niż tradycyjna działalność bankowa i prowadzić do strat, które uszczuplają kapitał banku, powodując jego upadek.

6. Nieuczciwi pracownicy

Pracownicy, którzy angażują się w nielegalne lub nieetyczne działania, mogą nadwyrężyć zasoby i reputację banku, prowadząc do strat i ostatecznie do upadku.

Na przykład pracownicy, którzy dopuszczają się oszustw lub defraudują fundusze z banku, mogą uszczuplić jego kapitał.

A negatywny rozgłos na temat niewłaściwych działań banku może odstraszyć zarówno deponentów, jak i kredytobiorców.

7. Bank-hazardzista

To sytuacja, w której bank wykorzystuje własne pieniądze do handlu instrumentami finansowymi w nadziei na osiągnięcie zysku.

Działalność ta może być ryzykowna i prowadzić do strat przekraczających wysokość kapitału, jakim dysponuje bank, co może doprowadzić do jego upadku.

8. Nieodpowiedzialne pożyczki wewnętrzne

Konflikt interesów może wystąpić, gdy bank udziela pożyczek swoim własnym członkom zarządu lub dyrektorom.

Pożyczki te mogą nie być odpowiednio zabezpieczone lub mogą być udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, co zwiększa prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania i prowadzi do strat banku.

9. Decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem

Złe zarządzanie ryzykiem może prowadzić do strat, które wyczerpują kapitał banku i powodują jego upadek.

Na przykład, jeśli bank podejmuje zbyt duże ryzyko, udzielając pożyczek, które prawdopodobnie nie zostaną spłacone.

Lub też inwestując w ryzykowne papiery wartościowe, może nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie strat w momencie ich wystąpienia.

10. Skumulowanie wypłat

Sytuacja ma miejsce, gdy deponenci tracą zaufanie do bezpieczeństwa swoich depozytów i próbują wycofać wszystkie swoje pieniądze na raz.

Może to nastąpić z powodu pogłosek o kondycji finansowej banku lub z powodu rzeczywistych problemów w banku, takich jak niespłacenie kredytu lub ujawnienie oszustwa.

Może to spowodować wyczerpanie rezerw gotówkowych banku i doprowadzić go do niewypłacalności.

Banki zagrożone upadłością a KNF

Jednym z głównych zadań Komisji Nadzoru Finansowego jest wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności przez:

  • banki,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • krajowe instytucje płatnicze,
  • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji,
  • otwarte fundusze emerytalne,
  • fundusze i firmy inwestycyjne.

KNF aktualizuje również w swoich komunikatach listy podmiotów, które mogą stwarzać dla klientów zagrożenie.

W przypadku problemów z bankiem nieodpłatną poradę można uzyskać u Rzecznika Finansowego i powiatowych / miejskich rzeczników konsumentów.

Pomoc można również otrzymać w pozarządowych organizacjach konsumenckich.

5/5 - 1 głosów